برای شماهده DNS ها به صورت کامل روی ادامه مطلب کلیک کنید

سریعترین DNSها.


Primary :199.85.127.10   

Secondary 199.85.126.10 


Primary: 208.67.220.220 

Secondary: 208.67.222.222


Primary:77.88.8.8

Secondary: 77.88.8.1


Primary: 8.20.247.20 

Secondary: 8.26.56.26


Primary:91.239.100.100

Secondary: 0.0.0.0