میدونم خیلی هاتون به بالای استرا بری رفتین و متوجه ی این موضوع نشدین و الانی که دارم این پست رو میزارم یکی از بچه یاد اوریم کرد در این مکان وقتی شما لب کوه وایسید پشت سر شما دو راه چپ و راست قرار داره اگه از راه چپ برید کمی پایین به یک صحنه ی خیلی عجیب بر میخورید میشه ولی نمیشه گفت وجود خارجی و واقعی در خود reddead داشته باشه .

(محل اسکلت غول پیکر )