مالکیت و بهره برداری از مشاغل قاچاق شبانه فقط بخشی از نقش شما است. شما همچنین با مگی همکاری خواهید کرد از طریق یک سری مأموریت های داستانی که به صورت انفرادی یا مشارکتی ایفا میشود ، زیرا به او کمک می کنید تا از کسانی که سعی در دستگیری او داشتند انتقام بگیرد. با بزرگ کردن مشاغل (و یک عملیات رقیب را از بین می برید) ، دستور العمل ها و تکنیک های جدیدی را یاد خواهید گرفت که به شما کمک می کند تا از داشتن یک مایل در کشور به بهترین شکل ممکن درخشش ماه خود باشد (منظورش کمپ بزرگ تر) . شما همچنین می توانید نوار زیرزمینی خود را که درخشش خود را ارائه می دهد ، با دکوراسیون قابل تنظیم و گزینه اضافه کردن یک باند کشور کاملاً با کف رقص برای سرگرمی دوستان و مشتری های خود داشته باشید.